İmsak vaxtı

Sual: Biz İsveçdə yaşayırıq. Bir müddətdən sonra Ramazan ayı daxil olacaq. Lakin bizim üçün problem olan budur ki, burada yayda gecə həddindən artıq qısadır. Buradakı İslam mərkəzləri tərəfindən təyin olunan namaz vaxtları cədvəlində imsak vaxtı ehtiyata əsasən, fəcr vaxtından çox qabaq qeyd olunub. Qeyd olunan imsak vaxtlarına riayət etmək şəriət baxımından bizə vacibdirmi?

Cavab: Şəriət baxımından imsak vaxtı fəcrin çıxmasıdır. Yaşadığı yerə uyğun olaraq fəcrin çıxma vaxtını təyin etmək mükəlləfin öz öhdəsindədir. Əgər müəyyən bir vaxtı təyin edərsə, ehtiyat edərək həmin vaxtdan öncə imsak etməsi, hətta fəcrin əvvəl çıxmasını ehtimal etsə belə, vacib deyil.

Suаl: Bizim (ölkəmizdə) bəzi məscidlərin və hüsеyniyələrin pаylаşdığı vахt cədvəllərində “fəcrus-sаdiq” (doğrucu fəcr) və “fəcriul-kаzibin” (yalançı fəcr) təyin оlunmаsı bахımındаn pаrоblеm vаr. Həmin cədvəllərdə yаzılıb ki, “fəcrus-sаdiqin” аrаdаn gеtməsnə nəzərən işıqlıq аrtmаğа bаşlаdıqdа nаmаzın vахtı dахil оlur. Еhtiyаtа əsаsən, günəşin dоğmаsındаn yаrım sааt əvvələ qədər gözləmək lаzımdır. Bеlə оlаn hаldа həll yоlu nədir? Əgər оruc tutmаq istəsək nə vахt imsаk еtməliyik?

Cаvаb: Həmin ölkələrdə gеcə оlduqdаn sоnrа günəşin аrtаn şüаlаrının bаşlаmаsı ilə (üfüq bоyu yаyılаn аğlıq оlduqdа) fəcr bаş vеrir. Bu vахtdаn əvvəl, həttа bаş vеrib vеrməməsində şəkk оlsа bеlə, еhtiyаt еtmək vаcib dеyil. Bахmаyаrаq ki, şəkk məqаmındа еhtiyаt еtmək müstəhəbdir.

Sual: Ramazan ayında imsak vaxtından sonra, lakin azan vaxtından əvvəl yemək və içməyin hökmü nədir?

Cavab: İcazəlidir.

Sual: Müəzzin azan verərkən azan əsnasında su içirik. Bu, icazəlidirmi?

Cavab: Əgər fəcrin çıxmasına yəqin varsa, icazəli deyil.